Centrum Železných hor

příroda

příroda
Příroda

Podstatná část území je součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Zdejší krajině se podařilo zachovat pestrost a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů díky včasnému poznání člověka, že přírodu je nutno především chránit.
Krajina si zachovala svůj původní ráz i přes výstavbu dvou rozsáhlých děl - Sečské a Křižanovické přehrady. Charakter krajiny vytváří významný potenciál pro rekreaci celoročního charakteru z ohledem na velké množství národních přírodních rezervací, historických a technických památek.

Chráněné krajinná oblast Železné hory byla vyhlášena roku 1991. Účelem vyhlášení je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků.
Rozloha CHKO je 284 km2. V oblasti je vyhlášeno 24 zvláště chráněných území a 14 památných stromů. Národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory patří k nejkrásnějším a nejcenějším oblastem Železných hor. Zvláště atraktivní jsou dvě rokle, Nedvikovská a Lovětinská, s převýšením kolem 200 m. Řeka Chrudimka vyhloubila v tvrdých horninách - žulách Nasavrckého plutonu - hluboké údolí Krkanku a Peklo dnes přírodní rezervace s výskytem květeny listnatých lesů a lesní faunou. Lze zde vidět nejen skalní výchozy a mohutné sutě, ale i vodopády a kamenité řečiště doprovázené rozličnými typy lesních porostů. Inversní údolí je domovem montánních druhů měkýšů a pavouků. Žijí zde skokani hnědí, čáp černý, ledňáček, skorec, lejsek malý, ale i výr velký.


Boušovka
Přírodní památku tvoří rybník, ležící na náhorní plošině Slavické obory, která byla založena koncem 18. století Janem A. Auerspergem. (Obora je proslavena chovem jelení zvěře a muflonů.) Rybník je napájen lesními vodotečemi a srážkovými vodami. Byl založen v místě bývalé olšiny. Vodní hladina je pokryta porosty uměle vysazenými růžovými formami leknínu a dalšími rostlinnými druhy.

Kaštanka - přírodní památka
Vyhlášena roku 1990. Zdejší sad jedlých kaštanů v Nasavrkách nechal vysázet již roku 1776 Jan Adam Auersperg, v němž se dodnes zachovaly stromy z původní výsadby 24 kaštanovníků. Nejmohutnější kaštan "Kněžák" má obvod kmene 480 cm. Je to nejvýše položený sad jedlých kaštanů ve střední Evropě.

Krkanka - přírodní rezervace
Vyhlášena roku 1990. Toto území se nachází severně od Nasavrk. Jedná se o hluboké údolí se svahy porostlými přirozenými bučinami a dubinami, které si řeka Chrudimka vyhloubila v tvrdých žulových horninách. Ve dne zde můžete potkat datla černého, ledňáčka říčního, veverku obecnou či kunu lesní. V noci jistě uslyšíte houkání výra velkého.

Polánka - přírodní památka
Vyhlášeno r. 1994. Je tvořeno malou suchou loučkou s přilehlým smíšeným lesíkem východně od obce Polánka a severozápadně od obce Krásné. V podrostu lze nalézt typické druhy hajní květeny. Rezervace je zároveň jedinou lokalitou prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina ) v Železných horách.

Polom - přírodní rezervace
Lesní komplex byl roku 1933 vyhlášen přírodní rezervací. Rozkládá se jihovýchodně od Horního Bradla. Jde o ukázku původního pralesního bukovojedlového porostu s výskytem vzácných druhů hub. Jedna z velikých jedlí pojmenovaná "Stará královna" uschla a byla pokácena roku 1903. Její stáří činilo více než 300 let a měřila 46 m.

Strádovské Peklo - přírodní rezervace
Vyhlášena roku 1994. Navazuje na přírodní rezervaci Krkanka. Je tvořena kaňonem řeky Chrudimky s přilehlými přítoky.

Vápenice - přírodní rezervace
Vyhlášena roku 2001. Nachází se nedaleko Bojanova. Chrání se zde přirozená lesní společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou.

V Koutech - přírodní památka
Nedaleko Hodonína. 300 m od Nasavrk. Jedná se o mělký rybníček, kde rostou vlhkomilné druhy rostlin. Jeho okraj lemují olše a vrby. Vyskytuje se zde rostlina ďáblík bahenní.

Vršovská olšina - přírodní památka
Je olšina s vtroušeným smrkem a mnoha prameništi, kde se hojně vyskytuje bledule jarní.
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region